ความดีของพ่อหลวง

posted on 05 Feb 2010 14:29 by blackydam

กษัตริย์ผู้ทรงอุทิศตน" พัฒนา"ปท.-คนไทย"ให้ดีขึ้น

 

 


วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11209 มติชนรายวัน
องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก ถวาย"ในหลวง" รางวัล"โกลบอลลีดเดอร์"1ธ.ค.ยกย่อง"กษัตริย์ผู้ทรงอุทิศตน" พัฒนา"ปท.-คนไทย"ให้ดีขึ้นองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯรางวัล"โกลบอล ลีดเดอร์ อวอร์ด"ถวาย"ในหลวง" 1 ธ.ค. เป็นพระองค์แรก เชิดชูทรงอุทิศตนและใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมพัฒนาประเทศ ให้ชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทยดีขึ้นนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ว่า ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ นาย ฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จะเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯถวายรางวัลโกลบอล ลีดเดอร์ อวอร์ด (Global Leader Award) ซึ่งในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับการทูลเกล้าฯแทน โดยทรงเป็นผู้นำของประเทศพระองค์แรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลนี้ โดยเหตุผลที่ WIPO ทูลเกล้าฯถวายรางวัลดังกล่าวเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ ทรงอุทิศตน และใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริม และพัฒนาประเทศ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นได้อย่างโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ชาวโลก นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (International Federal of Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก 84 ประเทศทั่วโลก ได้มีมติให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิบัตรกังหันน้ำชัยพัฒนา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวันนักประดิษฐ์โลกด้วย (International Inventor Day)
"ในโครงการพระราชดำริต่างๆ มีหลายโครงการที่ได้ทรงประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการใช้งาน และมี พระบรมราชานุญาตให้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนมาก เห็นได้ชัดว่า พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น และเข้าพระทัยถึงระบบงานทรัพย์สินทางปัญญาอย่างดี" นางพวงรัตน์กล่าว สำหรับผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจดแจ้งแล้วต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหลายประเภท คือ ด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวม 8 ฉบับ ได้แก่ สิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา) สิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ สิทธิบัตรการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล อนุสิทธิบัตรการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ สิทธิบัตรการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง) สิทธิบัตรภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกายสำหรับรองรับปัสสาวะผู้ป่วย สิทธิบัตรอุปกรณ์ควบคุมการ ผลักดันของเหลว สิทธิบัตรกระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน) สำหรับด้านเครื่องหมายการค้า ไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในพระปรมาภิไธย แต่พระราชทานให้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด และมูลนิธิชัยพัฒนา จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวม 13 คำขอ ดังนี้ ให้บริษัท สุวรรณชาด จำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวม 7 คำขอ ประกอบด้วย เครื่องหมายการค้าสุวรรณชาด 1 คำขอ, ทองแดง 2 คำขอ, โกลเด้นเพลส 4 คำ ขอ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวม 6 คำขอ ประกอบด้วย เครื่องหมายธรรมชาติ 5 คำขอ และมุมสบายๆ 1 คำขอ สำหรับด้านลิขสิทธิ์ ผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือต่างๆ ภาพถ่ายและภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น และที่ทรงจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามี 4 ผลงาน คือ ด้านวรรณกรรม 3 ผลงาน คือ หนังสือแนวคิดทฤษฎีใหม่, โครงการทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระมหาชนก ด้านศิลปกรรม 1 ผลงาน คือ ประติมากรรมเหรียญพระมหาชนก
นอกจากนี้ ได้รับการถวายการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ได้แก่ ฝนหลวง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนที่ยุโรป ซึ่งมีผลคุ้มครองในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปจำนวน 30 ประเทศ และ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ส่วนในสหรัฐอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐ นางพวงรัตน์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาได้เคยทูลเกล้าฯถวายเหรียญรางวัล และประกาศ นียบัตรต่างๆ แด่พระองค์มากมาย ประกอบด้วยสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (IFIA) ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯถวายถ้วยรางวัล IFIA CUP 2007 สำหรับผลงานกังหันน้ำชัยพัฒนา และเหรียญ Genius Prize สำหรับผลงานทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korea Invention Promotion Association : KIPA) ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งถือเป็นรางวัลทรงเกียรติของนักประดิษฐ์ในระดับโลก

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#27 By (114.109.17.88|114.109.17.88) on 2015-07-26 12:03

#26 By (114.109.17.88|114.109.17.88) on 2015-07-26 12:03

tongue tongue

#24 By (202.29.177.175|192.168.212.164, 202.29.177.175) on 2015-06-19 14:08

tongue tongue

#25 By (202.29.177.175|192.168.212.164, 202.29.177.175) on 2015-06-19 14:08

 

#23 By (202.29.177.175|192.168.212.151, 202.29.177.175) on 2015-06-19 14:05

 

#22 By (202.29.177.175|192.168.212.163, 202.29.177.175) on 2015-06-19 14:04

#21 By ดฟร (182.93.209.100|182.93.209.100) on 2014-12-25 12:37

open-mounthed smile

#20 By (182.93.209.100|182.93.209.100) on 2014-12-25 12:37

ในหลวงของปวงชน big smile big smile big smile

#19 By (118.173.236.216|118.173.236.216) on 2014-12-18 19:06

ทรงพระเจริญbig smile big smile big smile 

#18 By (118.173.236.216|118.173.236.216) on 2014-12-18 19:05

#17 By ภุมริน (116.58.243.229|116.58.243.229) on 2014-12-17 15:10

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#16 By (49.48.241.31|49.48.241.31) on 2014-12-11 21:34

question

#15 By (101.51.193.226|101.51.193.226) on 2014-08-23 08:30

ทรงพระเจริญsad smile cry cry cry cry cry

#14 By (101.51.193.226|101.51.193.226) on 2014-08-23 08:29

 ในหลวง

#13 By (118.172.141.239|118.172.141.239) on 2014-06-28 11:30

พระองค์ ทรงงานอย่างยากลำบากเพื่อ ประชาชนของพระองค์ทุกคน มีความสุข ขอให้ทุกคนรักกัน และเสียสละประโยชน์ ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ตามแบบพระองค์

#12 By khunnain_camp (118.172.169.105) on 2013-08-02 11:13

เรื่องเล่าจากข้าราชบริพาร และผู้ติดตามถวายงาน
แสดงถึงพระอัจริยภาพ และพระอารมณ์ขัน ของพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ลุงวาเด็ง
โดย มนูญ มุกข์ประดิษฐ์วันนี้ลุงวาเด็งพาแววตาที่เป็นประกายมาเฝ้าฟระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยช ุดเต็มยศครึ่งท่อนคือสวมกางเกงตัวเดียวไม่สวมเสื้อ ไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วที่สามัญชนคนธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์ ใดๆ ก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะเข้าใกล้ชิดพระองค์ บอกเล่าความทุกข์สุขกับพระเจ้าแผ่นดินของเขาได้อย่างเสมอภาคกันถ้วนหน้า เช่นนี้.......
ลุงวาเด็งดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงหน้าบ้าน จึงเหลียวซ้ายแลขวา หลายครั้งผิดปกติในที่สุดก็ได้กราบบังคมทูลอย่างฉะฉานว่า
"พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทั้งทีไม่มีอะไรจะถวาย ผลไม้ในสวนเพิ่งเก็บขายไปได้เงินมาสองหมื่นบาท ก็นำเงินไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำมาได้ 1 เครื่อง ถอดเอาขึ้นรถและขนไปเลย ขอถวายพระเจ้าอยู่หัว"

#11 By nutum (103.7.57.18|101.108.212.239) on 2013-07-08 12:30

เมื่อเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่งที่คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลาย ออกแปลกใจในการกราบบังคมทูลที่คล่องแคล่วและใช้ราชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงน
เมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสันถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมีคำกราบทูลว่า
"ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาทำนาทำสวน พระพุทธเจ้าข้า.."
มาถึงตอนสำคัญที่ทรงพบนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือน ก็ทรงตรัสถามว่า เป็นนกอะไรและมีกี่ตัว..
พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า "มีทั้งหมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนีไป ทิ้งพระโอรสไว้สองตัว ตัวหนึ่งที่ยังเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลย และทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียว"
เรื่องนี้ ดร.สุเมธเล่าว่าเป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะไม่ยกเว้นแม้ในหลวง

#10 By nutum (103.7.57.18|101.108.212.239) on 2013-07-08 12:27

เมื่อครั้งท่านพระชนม์มายุ 72 พรรษา มีการผลิตเหรียญที่ระลึกออกมาหลายรุ่น
เจ้าของกิจการนาฬิกายี่ห้อหนึ่งได้ยื่นเรื่องขออนุญาตนำพระบรมฉายาลักษณ์ของ ท่านมาประดับที่หน้าปัดนาฬิกาเป็นรุ่นพิเศษ ท่านทราบเรื่องแล้วตรัสกับเจ้าหน้าที่ว่า "ไปบอกเค้านะ เราไม่ใช่มิกกี้เมาส์"

#9 By nutum (103.7.57.18|101.108.212.239) on 2013-07-08 12:26

เคย มีคนเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งพ่อหลวงทรงเสด็จไปทีตลาดสด ทรงแวะไปเสวยก๋วยเตี๋ยว แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว เห็นก็สงสัย จึงทูลถามท่านว่า
"ทำไมหน้า เหมือนในหลวงจัง?"
ท่านไม่ตอบอะไรได้แต่ยิ้มๆ ทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วตรัสชมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อย ส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลังว่าเป็นท่านก็ได้แต่ปลื้ม

#8 By nutum (103.7.57.18|101.108.212.239) on 2013-07-08 12:25

สัจจวาจา นั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ “สัจ” เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ “วาจา” เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (ในโอกาสที่ผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 18 มีนาคม 2525)

#7 By nutum (103.7.57.18|101.108.215.131) on 2013-07-05 13:46

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (13)
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

#6 By nutum (103.7.57.18|101.108.215.131) on 2013-07-05 13:45

สามัคคี คือการเป็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...  (ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519)

#5 By nutum (103.7.57.18|101.108.215.131) on 2013-07-05 13:43

การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... (พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2531)

#4 By ืีnutum (103.7.57.18|101.108.215.131) on 2013-07-05 13:39

big smile  รักในหลวงมากมาก

#3 By เด็กชายหล่อ (103.7.57.18|171.5.40.12) on 2013-02-18 20:28

การ"กษัตริย์"นั้นยากตรเป็นกษัตริย์ที่ดีนั้นยิ่งยากกว่าในหลวงทรงงาน ยากลำบากตรากตรำเพื่อประชาชนตลอดเวลา ที่จึงเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุด
นศท. รัฐนันท์ นิลประภา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

#2 By (125.27.159.232) on 2010-02-07 09:57

ด้วยพระองค์ คือองค์พระมหากษัตริย์ผู้ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ทรงเสียสละ เหน็ดเหนื่อยพระวรกายอย่างตรากตรำ เพียงเพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี มีความสุข นี่เองที่เป็นจุดที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจและประทับใจที่ได้เกิดมา เป็นพสกนิกรชาวไทย ภาพใต้ร่มเงาของกษัตริย์ผู้เป็นมิ่งขวัญคู่เราชาวไทยตราบนานเท่านาน
นศท.กฤษณะ อ่วมอารีย์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

#1 By (125.27.159.232) on 2010-02-07 09:55